अथ श्री महागणपति घनापाठः

ॐ ग॒णाना॓म् त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नाम् उप॒मश्र॑वस्तवम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥ प्रणो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒

Read more

उमामहेश्वरस्तोत्रम् ।।

श्री शङ्कराचार्य कृतम् ।। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् । नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्याम् नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।

Read more

अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।।

श्री शंभो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम्। सन्तापमपाकुरुमे मन्तापरमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १॥ अवसीदामि यदार्तिभिरनुगुणमिदमोकसोंहसां खलु मे। तव सन्नवसीदामि

Read more

अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम् ।।

श्रीगणेशाय नमः ॥ कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावहः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ १॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी

Read more

अथ श्रीअगस्त्य अष्टकम् ।।

अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः । अद्य मे सफलं ज्ञानं शम्भो त्वत्पाददर्शनात् ॥ १॥ कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं

Read more

अथ श्रीअर्धनारीश्वर स्तोत्रम् ।।

मन्दारमालालुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १॥ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वार्तामिव प्रष्टुमगान्मुखाग्रम् । यस्याः

Read more

अथ श्रीब्रह्म कृत श्रीअर्धनारीश्वर स्तोत्रम् ।।

ब्रह्मोवाच – जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । जय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ १॥ जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रकृतिनायिके । जय

Read more