अथ स्वामी श्रीवेङ्कटेश स्तोत्रम् ।।

अथ स्वामी श्रीवेङ्कटेश स्तोत्रम् ।। Shri Swami Venkatesha Stotram   कमलाकुचचूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो । कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते ॥

Read more

अथ श्रीवेङ्कटेशविजयस्तोत्रम् ।।

अथ श्रीवेङ्कटेशविजयस्तोत्रम् ।। Shri Venkatesha Vijaya Stotram   दैवतदैवत मङ्गलमङ्गल पावनपावन कारणकारण । वेङ्कटभूधरमौलिविभूषण माधव भूधव देव जयीभव ॥१॥  

Read more

अथ श्रीदया शतकम् ॥ Shri daya shatakam

 अथ श्रीदया शतकम् ॥  Shri daya shatakam श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ श्रीः । प्रपद्ये तं

Read more

अथ श्रीदेवताह्वान प्रकारः (गद्यम्) ।। Devatahvana prakarah

अथ श्रीदेवताह्वान प्रकारः (गद्यम्) ।।  Devatahvana prakarah  सर्वकर्मकारयितृभारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत- अनन्तगुणगणपरिपूर्ण-अनन्तावतारात्मक-अनन्तजीवान्तर्यामि बिम्बनामक परमात्मन्, मया प्रतिक्षणे मनोवाक्कायकर्मभिः क्रियमाणान् अनन्तापराधानगणय्य मदर्थमस्मद्गुर्वन्तर्गतभारतीरमणमुख्यप्राणेनानन्तवेदोक्तप्रकारेण क्रियमाणप्रार्थनोपरि दृष्टिं दत्वा

Read more

अथ श्रीऋद्धि स्तवः ।। Shri Riddhi Stavah.

अथ श्रीऋद्धि स्तवः ।। Shri Riddhi Stavah श्रीमन्वृषभशैलेश वर्धतां विजयी भवान् । दिव्यं त्वदीयमैश्वर्यं निर्मर्यादं विजृम्भताम् ॥ १॥ देवीभूषायुधैर्नित्यैर्मुक्तैर्मोक्षैकलक्षणैः ।

Read more

अथ श्रीउज्ज्वल वेङ्कटनाथ स्तोत्रम् ॥ Shri Ujjvala Venkatanatha stotram

अथ श्रीउज्ज्वल वेङ्कटनाथ स्तोत्रम् ॥ Shri Ujjvala Venkatanatha stotram रङ्गे तुङ्गे कवेराचलजकनकनद्यन्तरङ्गे भुजङ्गे शेषे शेषे विचिन्वन् जगदवननयं भात्यशेषेऽपि दोषे । निद्रामुद्रां

Read more

अथ श्रीअञ्जन शैलनाथ स्तोत्रम् ।। Shri Anjana shailanatha stotram

अथ श्रीअञ्जन शैलनाथ स्तोत्रम् ।। Shri Anjana shailanatha stotram पुलकिनि भुजमध्ये पूजयन्तं पुरन्ध्रीं भुवननयनपुण्यं पूरिताशेषकामम् । पुनरपि वृषशैले फुल्लनीलोत्पलाभं पुरुषमनुभवेयं

Read more

अथ श्रीदेवीकृत स्वामी वेङ्कटेश प्रातःस्तुती ।।

अथ श्रीदेवीकृत स्वामी वेङ्कटेश प्रातःस्तुती ।। Devi Krita Shri Venkatesha Pratah Stuti सा द्वारदेशे श्रीनिवासस्य देवी स्वामिपुष्करिणीं ददृशे कैश्च सार्धम् ।

Read more

अथ श्रीव्यास कृतं वेङ्कटेश ध्यानम् ।। venkatesha dhyanam vedavyasa kritam.

अथ श्रीव्यास कृतं वेङ्कटे शध्यानम् ।। Venkateshadhyanam by Veda Vyasa. वेदव्यासध्यानम्:- श्रीवेंकटेशमनुवासरमिन्दिरेशं दुग्धान्नपूर्णमधुशर्करगोघृताढ्यम् । रम्भाफलेन सह षड् संयुक्तदिव्यं (शब्द दुविधापूर्ण है)

Read more