अथ श्रीअगस्त्य अष्टकम् ।।

अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः । अद्य मे सफलं ज्ञानं शम्भो त्वत्पाददर्शनात् ॥ १॥ कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं

Read more