अथ श्रीब्रह्म कृत श्रीअर्धनारीश्वर स्तोत्रम् ।।

ब्रह्मोवाच – जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । जय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ १॥ जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रकृतिनायिके । जय

Read more