ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।।

ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।। devo dwara golok dham

Read more

अथ सन्तान गोपाल स्तोत्रम् – मूल मन्त्र सहितम् ।।

अथ सन्तान गोपाल स्तोत्रम् – मूल मन्त्र सहितम् ।। santan gopala stotra mul mantra sahita मित्रों, आज मैं आपलोगों को

Read more

अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।।

श्री शंभो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम्। सन्तापमपाकुरुमे मन्तापरमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १॥ अवसीदामि यदार्तिभिरनुगुणमिदमोकसोंहसां खलु मे। तव सन्नवसीदामि

Read more