अथ श्रीदेवताह्वान प्रकारः (गद्यम्) ।। Devatahvana prakarah

अथ श्रीदेवताह्वान प्रकारः (गद्यम्) ।।  Devatahvana prakarah  सर्वकर्मकारयितृभारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत- अनन्तगुणगणपरिपूर्ण-अनन्तावतारात्मक-अनन्तजीवान्तर्यामि बिम्बनामक परमात्मन्, मया प्रतिक्षणे मनोवाक्कायकर्मभिः क्रियमाणान् अनन्तापराधानगणय्य मदर्थमस्मद्गुर्वन्तर्गतभारतीरमणमुख्यप्राणेनानन्तवेदोक्तप्रकारेण क्रियमाणप्रार्थनोपरि दृष्टिं दत्वा

Read more