ईश्वर ही एकमात्र सत्य है ।।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ अर्थ:- समग्र ऐश्वर्य, शौर्य, यश, श्री, ज्ञान, और वैराग्य

Read more