ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।।

ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।। devo dwara golok dham

Read more

अथ सन्तान गोपाल स्तोत्रम् – मूल मन्त्र सहितम् ।।

अथ सन्तान गोपाल स्तोत्रम् – मूल मन्त्र सहितम् ।। santan gopala stotra mul mantra sahita मित्रों, आज मैं आपलोगों को

Read more

अथ श्रीज्योतिर्लक्ष्मी स्तोत्रम् ।।

ॐ ज्योतिर्लक्ष्म्यै च विद्महे । दीपद्युत्यै च धीमहि । तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् ॥ ज्योतिस्स्वरूपिणी माता दीपलक्ष्मी सुमङ्गला । सा मां

Read more