ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।।

ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन – गोलोक खण्ड : अध्याय 2 – गर्ग संहिता ।। devo dwara golok dham

Read more

अथ श्रीअञ्जन शैलनाथ स्तोत्रम् ।। Shri Anjana shailanatha stotram

अथ श्रीअञ्जन शैलनाथ स्तोत्रम् ।। Shri Anjana shailanatha stotram पुलकिनि भुजमध्ये पूजयन्तं पुरन्ध्रीं भुवननयनपुण्यं पूरिताशेषकामम् । पुनरपि वृषशैले फुल्लनीलोत्पलाभं पुरुषमनुभवेयं

Read more